سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد صابونچی – دانشیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی سعیدی – استاد دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

کوره بلند اصلیترین روش تولید آهن خام میباشد. بزرگترین مشکل در استفاده از کورههای بلند، تأمین کک مصرفی آنها بهعلت گرانی این سوخت است. در مقاله حاضر، کارایی کوره بلند با استفادهاز معادلات بقای جرم و انرژی مدلسازی شده که در صنایع آهن و فولاد قابل استفاده میباشد. برطبق این مدلسازی، مقایسهای بین عملکرد واقعی کوره بلند ذوب آهن اصفهان و پیشبینیهای مدل صورت میگیرد. در این پروژه، کوره بلند بهعنوان یک جعبه سیاه با پارامترهای مشخص ورودی و خروجی در نظر گرفته شده است. نرخ مصرف کک و هوای دمشی براساس مقادیر مدل بهترتیب۷/۲۱% و ۱۱/۳% پایینتر از مقادیر واقعی میباشند. راندمان حرارتی کوره بلند براساس پیشبینیهای مدل۷۸/۹۴% بهدست میآید. نتایج بهدست آمده از تحلیل یافته های مدل نشان میدهد، درصورت استفاده از کک با خاکستر کمتر، کاهش سیلیکون احیا شده و افزایش دمای هوای دم راندمان تولید در کوره بلند افزایش مییابد