سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پریا سفیدپری – دانشگاه تهران
شاهین رفیعی –
اسداله اکرم –

چکیده:

یکی ازمهمترین ابزارها درجوامع درجهت نیل به شاخصهای کارایی برتر احاطه برمصرف انرژی ومنابع آن می باشد که نقش اساسی دررشد سازندگی کشورایفا می نمایند درمطالعه حاضر به مدلسازی مصرف انرژی به شکلهای انرژی تجدید پذیر و تجدید ناپذیر با عملکرد انرژی خروجی پرداخته شده است برای این منظور دربخش نخست به محاسبه انرژی مصرف نهاده ها و محاسبه هریک از اشکال انرژی پرداخته شده و دربخش دوم به مدلسازی با استفاده از سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی انفیس و رگرسیون خطی پرداخته شدها ست نتایج حاصل نشان داد روش انفیس درمقایسه رگرسیون خطی درمدلسازی قابلیت بهتری از خود نشان داد مقدار ضریب همبستگی r2 ازروش انفیس و رگرسیون خطی به ترتیب برابر۰/۷۵ و ۰/۴۳ و جذرمیانگین مربعات خطاrmse درروش انفیس برابر ۲۲۵* ۱۰-۴ مبین این حقیقت است