سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن مهرمطلق – مهندس ناظر شرکت مهندسین مشاور یکم، کارشناس ارشد سازه های دریایی دانش

چکیده:

هنگامی که آلودگی از یک منبع نقطه ای به محیطی تخلیه میشود، در ابتدا بر حسب خصوصیت آن آلاینده، دمای محیط، غلظت سایر مواددرون آب و وزش باد و دیگر عوامل آلودگی تخلیه شده به محیط شروع به پخش شدگی در راستای افقی و عمودی میکند، که این پدیده را درسطح انتشار مینامند. همزمان با این پدیده، جریان محیط نیز آلودگی وارد شده را با خود حمل کرده و در جهت حرکت آب جلو م یبرد ، اینپدیده که فقط تحت تاثیر جریان محیط صورت میگیرد را انتقال مینامند. از آنجا که معادلات حاکم بر حرکت سیال بصورت دستگاه معادلات غیر خطی میباشد، حل تحلیلی آنها جز در حالتهای بسیار ساده، ممکننیست و بنابراین باید این معادلات را بصورت عددی حل نمود. روش تفاضلات محدود یکی از روشهای کاربردی در حل معادلات غیر خطی است. اساس روش تفاضلات محدود، سری تیلور است. در تحقیق حاضر، با بخش آلودگی مصنوعی در ابتدای یک کانال، ماژولهای هیدرولیک و آلودگی به صورتUncoupled بررسی قرار گرفتهاند. در این روش، هر معادله بطور جداگانه حل شده و فرض میشود در هر گام زمان ی جریان ماندگار است و سرعتها تغییری نمیکنند. ابتدا ماژول هیدرولیک حل شده و سرعتها در کانال بدست میآید. آنگاه سرعتها بر اساسنیاز شبکه ماژول آلودگی در ماژول سرعت متوسط، بدست میآیند. سپس سرعتها در ماژول آلودگی قرار گرفته و در نها ی ت مقدار غلظت در طول کانال بدست میآید