سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا امیری – دانشجوی دکتری سازه،دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست،دانشگاه تربیت م
علی اکبر آقا کوچک – استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست،دانشگاه تربیت مدرس
شریف شاه بیک – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین مقاله مدلسازی عددی گسترش ترک نمونه هایی ازمایش شده ازاتصال خورجینی متداول که تحت اثربارهای چرخه ای قرارگرفته اند صورت می پذیرد نخست نحوه انجام ازمایشات و نمونه های ازمایش شده معرفی میگردد سپس روش مدلسازی المان محدود گسترش ترک درفلزات که توسط نگارندگان مقاله براساس روشهای مایکرومکانیکال پیشنهاد شده است ارایه میگردد پساز آن نحوه مدلسازی نمونه ها تشریح شده و نتایج حاصل ازانالیز المان محدود با نتایج حاصل ازازمایشات مقایسه میگردد این مقاله درمواردی همچون میزان ترک خوردگی درجوشهای نمونه پس از انجام ازمایش و انالیز منحنی ممان چرخشی نمونه ها و همچنین منحنی پشتواره حاصل برای منحنیهای مذکور صورت می پذیرد براساس این مقایسه دربیشتر نمونه ها میزان ترک خوردگی نهایی درجوشهای نبشی ها به تیرستون بدست آمده از دو روش بهم نزدیک است.