سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد سرورام – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

دراین مقاله جزئیات تهیه یک مدل عددی برای بررسی الگوی تغییرات پروفیل سطح آزاد جریان اطراف یک پایه استوانه ای ارائه شده است برای گسسته سازی معادلات انتگرال گیری شده در عمق جریان حاکم بر مساله از روش تفاضل محدود با شبکه بندی غیریکنواخت استفاده شده است و الگوریتم عددی صریح مک کورمک برای حل معادلات تفاضلی بکار رفته است سرانجام برای صحت سنجی مدل نتایج عددی با داده های ازمایشگاهی سایر پژوهشگران در این زمینه مورد مقایسه قرارگرفته است جمع بندی نتایج نشان میدهدکه پروفیل سطح ازاد جریان اطراف پایه به هر دو پارامتر عدد فرود وعمق نسبی جریان وابسته بوده و مقایسه نتایج مدل عددی و ازمایشگاهی نشان میدهد معادلات انتگرال گیری شده در عمق در اعداد فرود پایین نتایج مطلوبی را برای پروفیل سطح ازاد جریان ارائه می دهد ولی با افزایش عدد فرود از دقت این نتایج به طور قابل ملاحظه ای کاسته می شود.