سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد صادق ولی پور – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان
معصومه صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان

چکیده:

دراین مقاله پخش مواد آلاینده همراه جریان آب دریک محیط متخلخل با استفاده ازمدلسازی عددی مورد بررسی قرارگرفته است به منظور توسعه مدل عددی معادلات پیوستگی و مومنتوم و انتقال جرم درمحیط متخلخل اشباع استخراج شده است گسسته سازی معادلات به روش حجم محدود انجام گرفته و برای حل معادلات مومنتوم از الگوریتم حل توام سرعت فشار موسوم به سیمپل استفاده گردیده است صحت نتایج مدل عددی توسعه داده شده با استفاده ازداده های آزمایشگاهی و عددی پیشین ارزیابی شد که تطابق خوبی میان آنها مشاهدگ ردید درانتها پارامترهای مهم موثر برپخش و انتقال مواد آلاینده مورد بررسی و تحلیل قرارگرفت نتایج بدست آمده بیانگر این مطلب بود که با افزایش ضریب پخش دامنه آلودگی افزایش یافته و پدیده پخ ش برانتقال آلودگی غلبه نموده است کاهش ضریب تخلخل موجب کاهش انتقال آلودگی گردیده و افزایش سرعت موجب افزایش پدیده انتقال آلاینده گشته اما دامنه ابرآلودگی را کاهش داده است.