سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهره حاجی سلیمی – کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محسن سلطانپور – دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

مطالعه و بررسی رفتار پخش آلاینده هایی مانند مواد نفتی در محدوده خلیج فارس با توجه به حجم فزاینده فعالیتهای استخراج و۳ درصد / انتقال مواد نفتی در نقاط مختلف آن نقش مهمی در برنامه ریزیهای زیست محیطی ایفا می کند. نکته قابل توجه اینکه ۴شهرهای بزرگ در کنار دریاها قرار دارند و ۴۰ درصد جمعیت جهان در فاصله ۶۰ کیلومتری ساحل زندگی می کنند. از آنجا که در بعضیموارد نشت نفت در نواحی نزدیک ساحل رخ داده و آلودگی های ناشی از آن به ساحل نزدیک می شوند؛ جهت تعیین و تحلیل مسیر حرکت لکه نفتی، علاوه بر جریان های عمومی، بررسی جریان های موازی ساحل نیز اهمیت می یابد. در مقاله حاضر با استفاده از نتایجحاصل از اجرای سه مدل عددی به شبیه سازی رفتار لکه نفتی و مقایسه نتایج به دست آمده با یک نشت واقعی در خلیج فارس پرداختهشده است. اثر جریان های موازی ساحل به شکل خاص در مدلسازی در نظر گرفته شده است. نتایج مدلسازی با داده میدانی پخشنفت در ساحل عربستان و کویت مقایسه می شود