سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدحسین میرزینلی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فرشاد کولیوند – کارشناسی ارشد مکانیک سنگ

چکیده:

بررسی پایداری سازه های زیرزمینی درمقابل بارهای دینامیکی از قبیل زلزله برخورد پرتابه انفجار سطحی زمین لغزش و غیره به خاطر اهمیت حیاتی آنها در زمانهای خاص و پایداری بیشتر آنها نسبت به سازه های سطحی ضروری می باشد این امر مستلزم تحلیل تاثیر بارهای انفجاری بر پایداری این نوع سازه ها با استفاده از دینامیک سازه و تعیین نیروهای دینامیکی داخلی آن می باشد درچند دهه اخیر تحقیقات فراوانی برای آشنایی با رفتار سازه های زیرزمینی درمقابل امواج ناشی ازانفجار توسط مهحققین مختلف انجام شده است و تئوری های مختلفی برای تحلیل بارهای انفجاری ارائهنموده اند. درا کثر مطالعاتی که توسط محققین مختلف انجام شده بیشتر به بررسی تاثیر ا نفجار پرتابه ها ، موشک ها و بمبهای پرتابی تمرکز نموده و اثرات انفجارهای سطحی کمتر مورد توجه قرارگرفته است بهمین دلیل دراین مقاله تاثیر انفجار سطحی ۱۰ تن ماده منفجره TNT برپایداری تونل قرارگرفته در توده سنگ ضعیف و درزه دارمدلسازی شده است.