سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید شاملو – استادیار دانشکده عمران ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حسن نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته عمران آب،گرایش هیدرولیک

چکیده:

گرادیانهای سرعت متفاوت در حوضچه های ته نشینی ۱، نواحی مختلفی از جمله جریانات چرخشی به وجود می آورد که خود باعث ایجاد اتصال کوتاه و آشفتگی درجریان و معلق شدن ذرات رسوبی ته نشین شده در حوضچه شده ، منجربهکاهش بازده حوضچه میشود. برای طراحی بهینه حوضچه های رسوبگذار نیاز به داشتن اطلاعات شبیه سازی هیدرولیک جریان در حوضچه ته- SSIIM موجود در نرمافزار ۲ K-ɛ RNG کافی مانند ابعاد ناحیه چرخش می باشد. در این مقاله با استفاده از مدل آشفتگی ۲ نشینی صورت گرفته و نتایج حاصله با مدل آزمایشگاهی مقایسه شدهاست. در این تحقیق، به منظور بررسی محل ورودی بهینه، اندازه ارتفاع ورودی ثابت لحاظ شده و چهار محل جانمایی مختلف شبیهسازی شدهاست. ارزیابی نتایج بدستآمده، بهینه بودن محل ورودی در حدود میانه ارتفاع مقطع ورودی را نشان داد. پس از آن، تأثیر حضور تیغه بر ابعاد ناحیه چرخش جریان درون حوضچه در حالت ورودی بهینه حاصلشده از گام قبل، مطالعه شدهاست. نتایج بیانگر تأثیر محل تیغه برابعاد ناحیه چرخش در حوضچه میباشد. در هر دو حالت، منحنیهای سرعت در مقاطع مختلف حوضچه بررسی شده که در مقاله کامل ارائه خواهد شد