سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرش برجسته – دکتری زمین شناسی

چکیده:

مدلسازی عددی میدانهای تنش و جابجایی درپهنه اقلید دهبید واقع درپیچیده ترین پهنه ساختاری کشور یعنی کمربندسنندج سیرجان با استفاده ازروش اجزای محدود نشان میدهد که الگوی درگریختی ازنوع دگرریختی خرده صفحات یا گسلش قطعه ای است نتایج مدلسازی نشان ازیک الگوی چرخشی درجهت خلاف حرکت عقربه های ساعت و افزایش مقدار انباشتگی تنش به سوی جنوب ودرمحل همگرایی دوروند گسلی زاگرس و دهشیر بافت دارد افزون براین نتایج مدل موجود مولفه راستالغز راستگرد را برروی گسل زاگرس درمحدوده مورد بررسی با اندازه ای نزدیک به ۴ میلی متر درسال دربخش شمالی تا ۳ میلیمتردرسال دربخش جنوبی نشان میدهد این ویژگی با الگوی فشارشی مایل راستگرد بررویپهنه برخوردی زاگرس و بررسیهای ریز ساختاری دراین پهنه و نیز انتقال جنبش راستالغز ازگسل جدید زاگرس درشمال باختر به گسل رانده زاگرس درجنوب خاور سازگاراست.