سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

احمد بهمنی – کارشناس ارشد مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی شریف
نادر حاتمی – کارشناس ارشد، سرپرست بخش شبیهسازی و طراحی مهندسی، مرکز پژوهش متالورژی
کیانوش عسگری – کارشناس ارشد، قائم مقام مدیر عامل، مرکز پژوهش متالورزی رازی
ناصر ورهرام – دانشیار، مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در مقاله حاضر بر اساس روش اختلاف محدود ، مدلی عددی برای به دست آوردن درصد تخلخل در آلیاژهای آلومینیوم تهیه شد. اساس این مدل بر حل معادلات بقای انرژی ، پیوستگی و بقای گاز، استوار است . در این مدل از یک معادله تجربی برای به دست آوردن فاصله بین دندریتهای ثانویه استفاده شد. افت فشار ناشی از عبور جریان سیال از فضای متخلخل بین دندریتی با در نظر گرفتن قانون دارسی محاسبه و توزیع کسر تخلخل بر اساس الگوریتمی که در متن مقاله توضیح داده میشود، در سه بعد به دست آمد. نتایج حاصل از مدل حاضر با نتایج تجربی مورد مقایسه شدند . نتایج حاکی از انطباق به نسبت مناسب نتایج شبیه سازی با نتایج تجربی دارد.