سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید کرمی – کارشناس ارشد سازه های دریایی
محمدجواد کتابداری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

ستون نوسان گر آب یکی از دستگاه های پرمصرف و مطلوب درزمینه تولید انرژی برق از امواج دریا می باشد از نظر فیزیکی این دستگاه بصورت یک محفظه صلب و توخالی است که بدو صورت ثابت و شناور میب اشد انتهای باز آن درداخل آب دریا بصورت مستغرق بوده ودرحالت عمودی درمعرض امواج دریای می باشد یکی ازفاکتورهای مهم درتحلیل کارایی این دستگاه تعیین حداکثر فشار هوای خروجی تولید شده دراثر برخورد امواج به محفظه صلب به منظور چرخش پروانه توربین و تولیدالکتریسیته توسط ژنراتور دستگاه می باشد دراین تحقیق از روش اختلاف محدود برای مدلسازی رفتار OWC درآبهای کم عمق ساحلی استفاده شد و حداکثرفشار هوای خروجی از نازل دستگاه محاسبه گردید ویژگی این مدلسازی درنظر گرفتن سطح آب نوسانی داخل محفظه بصورت یک صفحه صلب درحال نوسان درجهت قائم است که به این صورت علاوه برپتانسیل های موج تفرق و برخوردی بخاطر شناوری و متحرک بودن صفحه صلب پتانسیل موج تشعشعی نیز وارد محاسبات گردید درپایان نتایج حاصل با داده های یک کارآزمایشگاهی معتبر مقایسه شد که انطباق خوبی بین نتایج حاصله بدست آمد.