سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود رستمی ورنوسفادرانی – دانشجوی دکتری – دانشکده نهندسی دریا – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد جواد کتابداری – دانشیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی – دانشگاه صنعتی امیر ک

چکیده:

امواج دریا معمولا تحت تنش برشی باد در آب عمیق تولید شده و به سمت ساحل منتشر می گردند. این امواج در مسیر خود به کشتیها و سازه های دریایی برخورد کرده و در نهایت روی شیب ساحلی می شکنند. شکست موج باعث آزاد شدن انرژی موج می شود. بسته به شیب ساحل موج به صورتهای مختلف دچار شکست می شود. در این تحقیق شکست موج در تانک عددی که در یکطرف آن موجساز پیستونی و در طرف دیگر ساحل شیبدار است مدلسازی گردید. بدین منظور ابتدا با استفاده از تئوری موج ساز پیستونی موقعیت و سرعت موجساز بر حسب زمان بدست آمد. سپس با استفاده از این مقادیر بعنوان شرایط اولیه ای که نشان دهنده یک موج سولیتاری است مدلسازی شکست موج با استفاده از روش عددی هیدرودینامیک ذرات هموار بر روی ساحل انجام گرفت. شرایط طوری تنظیم شد که شکست موج در حالت لغزان صورت گیرد. نتایج نشان داد مدل عددی تهیه شده با دقت خوبی قادر به شبیه سازی این پدیده پیچیده و غیر خطی است.