سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب
علی اکبر اختری – استادیار دانشگاه رازی

چکیده:

اجزاء محدود یکی از روشهای عددی برای حل مسائلی است که درحالت کلی جواب تحلیلی ندارند از جمله مسائلی که می توان آن را با روش اجزا محدود حل نمود معادلات سنت ونانت و اندازه حرکت و پیوستگی است که معادلات پایه درمسائل مهندسی آب می باشد شکست سد از معادلات آبهای کم عمق تبعیت می کند که کاربرد وسیعی دراقیانوس شناسی و رودخانه ها و مخازن و مهندسی هیدرولیک و جریانهای جزرومدی دردهانه های رودخانه و خط ساحلی دارنددراین مقاله ابتدا معادلات آبهای کم عمق تشریح شده و سپس جهت کاربرد روش اجزا محدود به روش ریلی ریتز با المان های سه گره یی گسسته سازی شده و ماتریس سختی جز و کل محاسبه می شود با حل دستگاه معادلات حاکمه به روشهای غیرصریح عمق و سرعت جریان درطول کانال و درزمانهای مختلف بدست می آید مدل عددی با نتایج تحلیلی سایر محققین صحت سنجی شده و انطباق مناسبی مشاهده گردید.