سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی جلالی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدحسن کیهانی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود
محمود نوروزی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این تحقیق مدلسازی سه بعدی جریان سیال ویسکوالاستیک درحال توسعه در کانالهای مستطیلی مورد مطاله و بررسی قرار گرفته است. با توجه به یکسوی و دائمی بودن جریان و از طرف دیگر به منظور مدلسازی جریانهای ثانویه از معادله متشکهCEF استفاده شده است[ ۱]. با توجه به اینکه تمامی مدلسازیهای انجام شده در زمینه جریان سیالات ویسکوالاستیک معطوف به ناحیه کاملا توسعهیافته می باشد، و یا تحقیقات مربوط به ناحیه در حال توسعه در حالت دو بعدی انجام شده است، نتایج این تحقیق حائز اهمیت می- باشد. در این راستا به منظور حل معادلات حاکمه از روش اختلافمحدود به همراه روش فشرده سازی مصنوعی و شبکه جابجا شده استفاده شده است. جهت تشکیل جریانهای ثانویه و مستقیم الخط نبودن جریان، شرایط اولدروید[ ۲] احراز شده است. نتایج بدستآمده در ناحیه توسعه یافته از هماهنگی خوبی با نتایج تحقیقات موجود در این زمینه برخوردار میباشد