سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید زرگران – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
اکبر واثقی – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله
محمدکاظم بحرانی – استادیار دانشگاه قم

چکیده:

اکثر پایههای قابی شکل بتنی پلهای متداول بزرگراهی، ساختهشده در دهه ۰۸ شمسی در ایران، دارای آرماتورگذاری عرضی ناکافی در گرهی اتصال میباشند. لغزش آرماتورهای طولی به دلیل مهاربندی نامناسب آرماتور طولی یکی از موضوعات مهم این نوع پلها در هنگام بارهای لرزهای میباشد. هدف از این مقاله ارائه مدل بهنگام شده برایپیشبینی رفتار غیرخطی ستون و گره اتصال دارای نقص در جزییات لرزهای پلهای بتن مسلح چند ستونی میباشد. به منظور ارزیابی رفتار لرزهای گره اتصال در پلهای قابی شکلبتنی، یک نمونه ۳۸ % تحت بارثقلی ثابت و بارجانبی رفتوبرگشتی مورد آزمایش قرار گرفت. براساس نتایج آزمایشگاهی، یک مدل تحلیلی برای پیشبینی میزان خسارت وارده بهگرهاتصال در اثر لغزش آرماتورهای طولی در بارهای رفتوبرگشتی ساخته شد. در سازههای بتنآرمه در ناحیه اتصال تیر به ستون و یا ستون به فونداسیون دو نوع لغزش ناشی ازبارهای لرزهای موجود میباشد: ۱- لغزش در آرماتورهایی که خوب مهار نشدهاند. این لغزش به علت مهار نامناسب در تمام طول آرماتور اتفاق میافتد. ۲- لغزش در آرماتورهایی که به طور کامل مهار شدهاند. این لغزش به علت نفوذ کرنش در طولمهاری آرماتور درون اتصالات اعضای بتنی اتفاق میافتد. لغزش ناشی از مهار نامناسب آرماتور طولی به عنوان پدیدهای نامطلوب در طراحیهای لرزهای مورد توجه میباشد. وجود این لغزش باعث کاهش قابلیت جذب و اتلاف انرژی در سازه در برابر بارهای لرزهای میشود. اثر هر دو لغزش با بکارگیری مصالح موجود برای میلگردهای فولادی در نرمافزار دیده شدهاست. مدل لغزشی نشان دهنده توانایی مدل تحلیلی برای ارزیابی رفتار نیرو- تغییرمکان و استحلاک انرژی در گره اتصال میباشد