سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی غفاری سرجامی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی
سعید ابریشمی – استادیارعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد
مرتضی جیریایی شراهی – استادیار مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

با توجه به گسترش شهر مشهد و به طبع ان ایجاد ترافیکی سنگیندرشهر مشهد لزوم ایجاد فضاهای حمل و نقل زیرزمینی مدنظر قرارگرفته است دراین بین بعلت قرارگرفتن دو بیمارستان دربخش مرکزترافیکی مشهد و بخاطر مسائل اورژانسی مربوط به بیماران و باپزشکانی که درمواقع اضطرار باید بین دو بیمارستان تردد نمایند لزوم اجرای تونل امداد در دست اقدام قرارگرفت این تونل از مسیر خود از خیابان احمدآباد عبور مینماید حفر تونل د رمحدوده مورد نظر با مشکلات خاصی روبرو می باشد چرا که علاوه بر ناشناخته بودن خصوصیات زمین نیاز به تامین پایداری تونل محدود کردن تغییرشکلهای زمین اطراف و نیز ایمنی کارکنان این قبیل پروژه ها برمسائل و مشکلات می افزاید دراین تحقیق تغییراتی که از چسبندگی و زاویه اصطکاک داخل یدر برابر نشست خواهیم پرداخت نتایج تحلیل ها نشان میدهد که بروز نشست هایی درحدود ۲ تا ۳ سانتی متر در شرایط مشابه پروژه مذکور مجاز می باشد و براین اساس می توان به حفر تونل به روش NATM پرداخت