سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی غفاری سرجامی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گروه ع
سعید ابریشمی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه عمران، مشهد، ایران
مرتضی جیریایی شراهی – استادیار،عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی قم،گروه عمران،ایران

چکیده:

امروزه توسعه شبکه حمل ونقل درون شهری ازالزامات توسعه شهرهای بزرگ بشمارمی رود.دراین بین،بخشی ازاین توسعه مرهون ساخت تونل های شهری می باشد.تونل امدادمشهدنیزبعلت دسترسی آسان بیماران وپزشکانی که بین دوبیمارستان بایدترددنمایند احداث گردیده است.یکی ازمسائلی که همواره تونلسازی درفضاهای شهری راباچالش مواجه می سازد،امکان ایجادنشست های قابل توجه حین حفاری تونل وایجادمشکل برای سازه های اطراف می گردد.دراین مقاله به بررسی نشست به دوروش حفاریTBM وNATM می پردازیم.روش تحلیل،روش المان محدود استودراین راستاازنرم افزار Plaxis78 استفاده می گردد.