سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کوروش حجازی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهدی کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
معین مجابی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دریایی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این تحقیق مدل عددی دوبعدی هیدرودینامیک جریان و پخش وانتشار لکه نفتی توسعه داده شدهاست. معادلات میانگین گیری شده در عمق ناویر- استوکس با استفاده از روش احجام محدود مدلسازی شدهاست. مدل آشفتگی صفرمعادلهای فیشر در مدلسازی جریان بهکار رفته است. معادلات پخش و انتشار با استفاده از روش مرتبهی دوم لکس وندروف ۱ مدلسازی شدهاست. نتایج مدلسازی هیدرودینامیک جریان با نتایج اندازه- گیریهای آزمایشگاهی محققان مختلف مقایسه شده و تطابق خوبی بدست آمده است. مدل پخش و انتقال لکهی نفتی نیز با حل تحلیلی ژوپومقایسه ، و نتایج حاصل نشان دهندهی پیشبینی دقیق مدل عددی میباشد