سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیدرضا روستاپور – استادیار، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی- مرکز تحقیقات کشاورزی و منا
احمد افسری – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز- دانشکده مهندسی
علیرضا تهور – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز- دانشکده مهندسی
امین رضا سیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز- دانشکده مهندسی

چکیده:

نازل دو سیال به منظور ایجاد قطرات ریز و یکنواخت در محدوده وسیعی از دبی در خش ککن پاششی ب هکار م یرود. در این مطالعه جریان هوای فشرده در یک نازل فشاری دو سیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD) و به صورت سه بعدی شبی هسازی شده است. هوا به عنوان فاز پیوسته با فشار و جریان به ترتیب۵۶۱۰۰ Pa و ۴/۵m3/h از طریق دو منفذ تعبیه شده بر روی نازل وارد محفظه آن م یشود. قطر این منافذ یک میلی متر بوده و به صورت خارج از محور بر روی نازل قرار گرفت هاند و به این وسیله یک حرکت چرخشی برای جریان هوا در لحظه ورود به استفاده شد و معادلات توسط مدل لاگرانژی حل k-ε نازل ایجاد می کنند. برای شبیه سازی آشفتگی در نازل از مدل گردید. مدل الگوی جریان هوا نشانگر وجود چرخش با گرداب ههای بیضوی درون نازل م یباشد و تمامی ذراتدارای یک مولفه چرخشی و یک مولفه محوری به سمت خروجی م یباشند. این نوع جریان باعث شده که ذرات یک مسیر کاملاً پیچشی را به سمت خروجی نازل طی کنند. جریان هوای فشرده در داخل نازل شامل یک هستهمرکزی کم سرعت بوده که جریا نهای گرداب های پر سرعت در اطراف آن در جریان هستند. در نهایت ذرات به صورت یک مخروط تو خالی و دارای جریان چرخشی به طور کاملا یکنواخت از نازل خارج می گردند. فشار هوادر نازل در ناحیه مرکزی کاهش می یابد. همچنین در دهانه خروجی به علت تنگ شدن مسیر، افت فشار ایجاد خواهد شد.