سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعیدرضا صباغ یزدی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
زینب السادات یزدانفر – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

یکی از مشکلات جریانات ناماندگار در لوله ها برآورددقیق نوسانات ناشی از پدیده ضربه قوچ است دراین مقاله نوسانات فشار ناشی از پدیده ضربه قوچ با استفاده از حل عددی معادلات پیوستگی و اندازه حرکت با کمک روش حجم محدود پیشرونده به شیوه گوادنوف مرتبه دوم مدلسازی شده است این مدل برمبنای تئوری مسائل ریمان بنا شده است و مقدار شار محاسبه شده در وجه مشترک سلولها در آن مورداستفاده قرارگرفته است دراین مدل عددی اثر اصطکاک ناماندگار با درنظر گرفتن مدل اصطکاکی ناماندگار واردی – براون، منظور شده است مدل عددی برای لوله های سری توسعه یافته و نوسانات فشار محاسبه شده توسط مدل توسعه یافته با نتایج موجود برای آزمونهای آزمایشگاهی ارائه شده توسط محققین قبلی مقایسه شده است.