سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول معمارزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
کورش حجازی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

پیش بینی دقیق موقعیت سطح آزاد یکی ازمسائل اساسی درشبیه سازی عددی جریان های با سطح ازاد می باشد روش isphروش بدون شبکه ای مبتنی برذرات بوده که قادر به مدلسازی جریانهایبا سطح ازاد درای تغییر شکل های زیاد با دقت بالا می باشد دراین مقاله از روش هیدرودینامیک ذرات هموار شده ی تراکم ناپذیر ISPH برای مدلسازی عددی جریانهای با سطح آزاد استفاده شده است معادلات حاکم در این مدل معادلات بقاب جرم و ناویر استوکس می باشند که به شکل لاگرانژی و با استفاده از روش دو گام جزئی حل شده اند درگام اول معادله ناویر استوکس بدون درنظر گرفتن جمله فشار و ارضای کامل تراکم ناپذیری مورد حل قرارمیگیرد درگام بعد معادله پواسون برای اعمال جمله فشار وحاکمیت پیوستگی حل شده وموقعیت و سرعت دقیق ذرات به دست می آید درمدل حاضر از شیوه ای جدید برای اختصاص چگالی به ذرات برای انجام محاسبات استفاده شده است با استفاده از اینشیوه روش ISPH پایدار شده و دقت محاسبات آن نیز بهبود یافته است.