سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید شاملو – استادیار دانشکده مهندسی عمران و دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
عادل اثنی عشری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
بهاره پیرزاده – دانشجوی دکتری آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

مشکل اصلی بیشتر ایستگاههای پمپاژ آب کنار رودخانه ای که عموما برای مصارف کشاورزی ساخته می شوند رسوبگذاری در دهانه آبگیر و حوضچه مکش آنها می باشد دراین مطالعه شبیه سازی عددی هیدرولیک جریان و رسوب در آبگیری از مسیر مستقیم یک کانال مستطیلی به کمک نرم افزار SSIIM2 صورت گرفته است و در آن تاثیر زوایای آبگیری ۴۵ تا ۹۰درجه و نسبت دبی آبگیری ۰/۲ تا ۰/۵۷ به ازای دبی ثابت ورودی برابعاد ناحیه جدایی جریان و نسبت رسوب ورودی به آبگیر بررسی شده و نتایج عددی حاصله با نتایج آزمایشگاهی موردمقایسه قرار گرفتند که مطابقت نسبتا خوبی بین آنها دیده شد. با توجه به نتایج خوب بدست آمده به منظور بررسی الگوی جریان و نحوه رسوبگذاری در محل دهانه آبگیر ایستگاههای پمپاژ به بررسی عددی تاثیر پارامترهای مختلف موثر برمیدان هیدرولیک و رسوب در مقابل دهانه آبگیر یک ایستگاه پمپاژ واقعی پرداخته شد.