سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیاوش محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران رودخانه
سیدمحمود کاشفی پور – استاددانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مقاومت در برابر حرکت جریان آب درمجاری باز تحت تاثیر عواملمختلفی از جمله جنس مصالح بستر و بدنه شکل مقطع و میزان نامنظمی آن پوشش گیاهی خمهای رودخانه شکل پلان مسیر مجرا و… قرار دارد این امر در هیدرولیک رودخانه اثر گذاشته و کلیه این عوامل در ضریب زبری خودش را نمایان می سازد یکی از پرکاربردترین معادلات تحلیل مقاومت جریان رابطه مانینگ می باشد بطوریکه زبری سطح به وسیله ضریب مانینگ تعیین می شود تجربه نشان یمدهد که حساسیت مدلهای پی شبینی کننده مشخصات جریان در مجاری باز نسبت به ضریب مانینگ زیاد بوده و لذا انتخاب صحیح آن در پروژه های مهندسی رودخانه از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مطالعه تحقیقاتی به بررسی تعیین ضریب زبری متغیر ی که بتواند با شرایط مختلف هیدرولیکی و رودخانه تغییر کند پرداخته است برای تعیین ضریب زبری مجموعه داده های دو بازه رمانی برای رودخانه کارون استفاده شد.