سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا عطاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
خسرو حسینی – عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه سمنان

چکیده:

طراحی سرریزه با استفاده از روابط تجربی کلی ارائه شده در مراجع صورت میگیرد درطرحهای خاص معمولا ازسرریز ساخته شده یک مدل هیدرولیکی ساخته شده و صحت و سقم روابط تجربی درمدل بررسی می گردد همزمان با ساخت مدل فیزیکی می توان مدلهای ریاضی از طرح تهیه و پارامترهای مدل ریاضی را با توجه به نتایج مدل فیزیکی کالیبره نمود. پس از کالیبره نمودن پارامترهای مدل ریاضی م یتوان با تغییرات در هندسه و دیگر مشخصه های سازه نتایج را توسط مدل ریاضی بررسی نمود. این امر سبب صرفه جویی و دروقت و هزینه های ناشی از انجام تغییرات درمدل فیزیکی برای رسیدن به طرح قابل قبول می گردد مدلهای ریاضی نه تنها می توانند نتایج بسیار دقیق تری را نسبت به روابط تجربی ارائه دهند بلکه تا حدودی ما را از ساخت مدلهای گران قیمت قیمت آزمایشگاهی نیز بی نیاز می کنند. بیشتر سرریزهای پلکانی در حالت وقوع سییل جریان لغزشی را برروی خود تجربه می کنند.