سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده فاطمه هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی
علی شاه نظری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حسن عارف – شرکت آب منطقه ای استان مازندران
علی اصغر مطلوبی –

چکیده:

یکی از اولین اقدامات مدیریت آب های زیرزمینی شناخت رفتار سیستم آن و پیش بینی نوسانات سطح ایستابی می باشد همگام با تحقق این اهداف مدل MODFLOW باهدف مدیریت این منابع قابلیت واسنجی و پیش بینی سطح ایستابی آبخوان را داراست هدف از پژوهش حاضر سنجش مدلهای سیستم منابع آب زیرزمینی درشبکه آبیاری و زهکشی البرز با توجه به داده های چاه های مشاهداتی و مدل کامپیوتری موجود و نیز اعمال سناریوهای مختلف مدیریتی برای دوره زمانی ۵ ساله ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ با استفاده از MODFLOW می باشد تا بتواند بمنظور برنامه ریزی آینده اثرات احداث شبکه آبیاری و زهکشی بررفتار آبهای زیرزمینی منطقه و ارزیابی شاخص هایی جهت توسعه و بهره برداری پایدار ازا ین منابع مورد ارزیابی قرارگیرد. مقایسه بین هیدروگراف سطوح آب مشاهداتی و محاسباتی نشان میدهد که روند تغییرات هیدروگراف ها مشابه بوده که حاکی از کالیبراسیون خوب مدل است همچنین این مدل قادر خواهد بود عکس العمل های تغییرات بهره برداری دردشت و همچنین اثر دوره های مختلف هیدرولوژیکی درنوسانات سطح آب زیرزمینی را پیش بینی نماید.