سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی راعی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
محمود حسنلو راد – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

مناطق قدیمی شهرها اغلب شامل بافت فرسوده شهری می باشد وجود آثار تاریخی دراین مناطق باعث می شود تا هنگام احداث تونل نشست های ناشی از تونل سازی اهمیت ویژه ای پیدا کند دراین مقاله ابتدا مسیر خط ۱ متروی تبریز معرفی شده و سپس مدل المان محدود سه بعدی با استفاده از نرم افزار ABAQUS ایجاد شده برای مدلسازی مراحل حفاری و نگهداری و نشست های سطح زمین درمحدوده یکی از آثار تاریخی شهر شرح داده می شود مدلسازی ها نشان میدهد که ارتباط مستقیمی بین میزان آزادسازی تنشهای اطراف سپر دراثر فاصله بین دیواره تونل و سطح خارجی سپر و میزان نشست های سطح زمین وجود دارد به خاطر اینکه مقدار جابجایی های اطراف سپر مشخص نمی باشد لذا مبنای مقدار این آزادسازی تنش انطباق نشست ها یحاصل مدل و مقادیر اندازه گیری انتخاب شد بدین ترتیب میزان ازادسازی تنش دراطراف سپر دستگاه TBM به روش کاهش سختی سپر مدلاسزی شده و مجموع تقارب ایجاد شده دراطراف سپر در اثرمجموعه عوامل درحالت کلی درحدود ۱/۷۹ سانتی متر پیش بینی گردید.