سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
علی نقی ضیائی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

خصوصیات هیدرولیکی جریان گردابه ازجمله افت انرژی عمق مرده درپشت جت نقش بسزایی درطراحی هیدرولیکی شیب شکن قائم ایفا می کنند دراینت حقیق الگوی جریان درداخل شیب شکن قائم با شیب معکوس کف درپایاب vertical drop with sloping aprons به صورت دو بعدی با استفاده از نرم افزار Fluent که معادلات جریان را به روش حجم محدود حل می نماید شبیه سازی گردید دراین نرم افزار روش حجم سیالvolume of fluid جهت مدلسازی سطح ازاد به کارگرفته شد میدان محاسباتی با استفاده از شبکه بندی منشوری منظم structured gridگسسته گردید ابتدا برای یک دبی صحت سنجی نتایج و استقلال حل از شبکه تحقیق شده و بهترین شبکه با ۵۲۷۴۵ گره که دارای تطابق بهتری با نتایج آزمایشگاهی بود انتخاب شد از این شبکه سپس برای مدل سازی جریان با دبی های دیگری استفاده گردید.