سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدرسول واردی – دانشگاه صنعتی شاهرود دانشکده مهندسی مکانیک
محمدجواد مغربی –
محمدمحسن شاهمردان –
محمود نوروزی –

چکیده:

دراین تحقیق جریان اینرسی ناپایای سیال ویسکوالاستیک درعبور از یک سیلندر دایره ای مورد بررسی قرارمیگیرد روش عددی درنظر گرفته شده روش حجم محدود از مرتبه دو است به منظور کوپلینگ معادلات سرعت و فشار از الگوریتم تکرار SIMPLE استفاده شده است دراینجا از مدل گزیکس به عنوان معادله ساختاری سیال ویسکوالاستی ک بهره گرفته شده است این مدل غیرخطی از توانایی برجسته ای درتوصیف ویسکوزیته درناحیه توانی و همچنین اثر اختلاف تنشهای نرمال برخوردار است دراین ت حقیق اثرات خاصیت الاستیک سیال ویسکوالاستیک برروی فرکانس جریان و طول ناحیه جریان برگشتی ایجاد شده در پشت سیلندر قبل از رسیدن به رینولدز بحرانی درقالب عدد بی بعد وایزنبرگ مورد بررسی قرارمیگیرد و با مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج حاصل ا زحلجریان سیال نیوتنی درشرایطی کاملا یکسان نشان داده خواهد شد که چطور خاصیت الاستیک سیال ویسکوالاستیک با افزایش طول دنباله ایجاد شده درپشت سیلندر سبب کاهش فرکانس نوسانات جریان خواهد شد. شایان ذکر است که نتایج حاصل از عدد عددی با تحقیقات آزمایشگاهی پیش بینی مطابقت کامل دارد.