سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین اشرفی – بخش مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز
مهدی کسرایی – بخش مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز
عسگر فرحناکی – بخش علوم و صنایع غذایی، دانشگاه شیراز، شیراز

چکیده:

یکی از مسائل اساسی در حوزه عل وم مهندسی بیولوژیکی و مواد غذ ایی، آسیبهای وارده به مواد فاسد شونده مانند م یوهها و سبز یجات دراثر ضربه و فشارهای تماسی شبه استاتیکی و دینامیک ی می باشند. سالیانه درصد قابل توجهی از م یوههای سیب در اثر آسیب هایی مانند لهیدگی از بینمیروند. آسیب له یدگی ناش ی از تماس شبه استاتیک یکی از مهمتر ین دلا یل افت ک یفیت س یب در بازار میوه تازه محسوب م یشود. نحوه توزی ع فشارتماسی در سرتاسر ناحیه مشترک تماس از اهم یت و یژهای به منظور تخم ین له یدگی این س یستمهای تماس ی برخوردار است . اغلب مواد بیولوژ یکیجامد نیز رفتاری همانند جامدات و یسکوالاستیک از خود نشان م یدهند. بطور کلی، تماس در جامدات ویسکوالاستیک تغییرشکل پذیر به دلیل آن که شرایط مرزی در ناحیه مشترک تماسی به صورت پیوسته با اعمال نیرو تغییر می کنند و تنش های تماس ی هم تحت تأثیر خواص الاستیک و هم خواصویسکوز می باشند، یک مسئله غیرخطی وابسته به زمان میباشد. هدف مطالعه حاضر، توسعه یک مدل محاسباتی المانهای محدود به منظور تخم ینفشارهای تماسی اصطکاک ی در تماس ویسکوالاستیک م یوههای س یب با یکدیگر م یباشد. به منظور مدل سازی رفتار ویسکوالاستیک میوه سیب از مدلتعمیم یافته ماکسول بهره گرفته شد . به منظور ارز یابی فرمول بندی عدد ی، مسئله تماس اصطکاک ی وارد بر م یوه س یب در آزما یش فشار ی ش بیهسازی شد و منحنی نیرو-جابجایی غیرخطی حاصل از آن با نتایج منحنی نیرو-جابجایی آزمایشگاهی مقایسه شد