سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرسول رجایی – کارشناس ارشد رشته سازه های دریایی -دانشگاه هرمزگان
فرشید شاهسون پور – کارشناس ارشد رشته سازه های دریایی -دانشگاه هرمزگان
سیروس ارشادی – دانشیار گروه مهندسی عمران -دانشکده فناوری و مهندسی دانشگاه هرمزگان

چکیده:

برای حل دقیق جریان و پیشبینی آبشستگی موضعی در اطراف پایههای پل نیاز به فهم دقیق الگوی جریان در اطراف پایهها میباشد. با بینش کامل از جریان میتوان با حل معادلات حاکم، این میدان جریان را به طور کامل مدل کرده و به همراه حل معادلات انتقال رسوب و با تکیه بر پیشرفتهای چشمگیر در علم دینامیک سیالات محاسباتیCFD) یک روش دقیق برای تخمین آبشستگی موضعی در اطراف این نوع سازهها بدست آورد. در این تحقیق به بررسی میزان توسعهی فرآیند آبشستگی در اطراف گروه شمع با چیدمان مختلف و با استفاده از مدل عددی فلوئنت ۵ پرداخته شد. مدل عددی معادلات سهبعدی ناویر-استوکس را برای جریان به همراه مدل آشفتگیk − ε حل میکند. برای گسستهسازی این معادلات از روش حجم محدود استفاده شد. همچنین برای مدلسازی سطح آزاد از مدل حجم سیالVOF)استفاده شد. تغییرات در بستر با حل معادله پیوستگی برای سلولهای نزدیک بستر بدست آمد. با در نظر گرفتن حالت جریان انتقالی و حل همزمان جریان و محاسبات [ رسوب میتوان آبشستگی در اطراف گروه شمع را مدلسازی کرد