سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود سلیمانی شیشوان – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن دانشگاه صنعتی سهند
جواد ستاروند – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند،

چکیده:

در این مقاله، روش نوینی برمبنای درونیابی غیرخطی اسپلاین ارائه گردیده است که قابلیت مدلسازی شیبهای متفاوت در راستاهای مختلف را برای یک معدن روباز دارا میباشد. مدلسازی زاویه شیب و همچنین تعیین بلوکهای مقدم بلافاصل، ازمولفههای عمده الگوریتمهای مختلف بهینهسازی مانند لرچ و گروسمن میباشند. بطور سنتی الگوهای ابتکاری نظیر ۱:۵ و ۱:۹ برای تولید زوایای شیب و مدلسازی شیبهای متغیر مورد استفاده قرار میگرفتند که بعدها با مدلهای بر مبنای الگویمخروطی جایگزین گردیدند. اغلب مدلهای مبتنی بر الگوی مخروطی به دلیل سادهسازیهای صورت گرفته در آنها، جوابی دوراز واقعیت را ارائه میدهند. به عنوان مثال فقط راستاهای اصلی جغرافیایی را در نظر گرفته و یا از درونیابی خطی استفاده می- کردند. روشجدید ارائه شده در این مقاله حالت تکمیلی یک الگوی مخروطی است که از میان سه حالت مدلسازی مختلفآزمایششده شامل درونیابی اسپلاین درجه دو، درجه سه و اصلاحشده و بر اساس نتایج حاصله تابع اسپلاین درجه سه را با توجه به همخوانی بیشتر با واقعیت و زمان محاسباتی ناچیز جهت مدلسازی انتخاب نموده است. مراحل اصلی این روش به همراه یک مطالعه موردی در ادامه مقاله تشریح شده است