سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه نیکبخت – بوشهر دانشگاه خلیج فارس بوشهر دانشکدهفنی مهندسی گروه مهندسی شیمی
امیرعباس ایزدپناه – بوشهر دانشگاه خلیج فارس بوشهر دانشکدهفنی مهندسی گروه مهندسی شیمی
فرشاد ورامینیان – سمناندانشگاه سمنان دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی شیمی

چکیده:

بلورهای هیدراتگازی در اثر به تعادل رسیدن نیروی واندروالس میان مولکول گاز مهمان و نیروی پیوند هیدروژنی بین مولکولهای آب به عنوان میزبان تشکیل می شوند در معادلات حالت کلاسیک تاثیر پیوند هیدروژنی بر رفتار ترمودینامیکی سیستم درنظر گرفته نمی شوددراین تحقیق با ترکیب معادلات حالت کلاسیک SRK و ترم تجمعی ناشی از پیوند هیدروژنی درم عادله حالت CPA تاثیر پیوند هیدروژنی لحاظ شده و براساس آن شرایط تشکیل هیدرات با استفاده از مدل واندروالس – پلاتیو برای مبردهای R-152a وR-141b و R-134a مدلسازی شده است طرح اتحادساز ۴c برای آب به منظور ا ستفاده در معادله حالت CPA انتخاب شدها ست با استفاده از داده های آزمایشگاهی تشکیل هیدرات پارامترهای کیهارا برای این مواد با استفاده از روش کمینه سازی ضمنی و کمینه کردن اختلاف بین پتانسیل شیمیایی آب در فاز هیدرات و فاز مایع از طریق الگوریتم ژنتیک به دست آورده شده است.