سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد امیرشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران
امیررضا زراتی – استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین تحقیق با استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی همبستگی بین شدت آشفتگی درطول و عمق با مشخصات جریان و تولید کننده آشفتگی بدست آمده است ۴نوع تولید کننده آشفتگی با ترکیب میله های قائم و پله کف ایجاد شده درمقابل جریانهای با عمق و دبی های متفاوت قرار داده شده است درانتها رابطه ای بین نوع تولید کننده آشفتگی و شدت آشفتگی درفواصل و عمقهای مختلف ازبستر بدست آمد با استفاده ازا ین رابطه میتوان با اجرا نمودن یک نوع تولید کننده آشفتگی مقدار شدت آشفتگی را درنقاط مختلف پایین دست آن بدست آورد.