سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد خامفروش – دانشجوی دکتری – مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی شی
کیقباد شمس – دانشیار- مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی شیمی
Adler – استاد- علوم فیزیک – موسسه فیزیک کیهانی پاریس

چکیده:

شبیه سازی شبکه ترکهای واقعی بر اساس مدل شبکه ترکهای سه بعدی انجام شده است. مدلسازی این شبکه ها بر طبق یک میدانگوسی که از یک تابع همبسته ایزوتروپیک گوسی تبعیت می کند به انجام رسیده است. طریقه تولید این میدان گوسی و چگونگی بکارگیری آن برای توزیع غیر یکنواخت مراکز ترکها ارائه شده است. همچنین حجم مستثنی شده شبکه ترکهای ایجاد شده بر اساس
تعداد متوسط برخوردهای هر ترک در شبکه تعیین شده است و یک رابطه کلی برای بیان این خاصیت بر حسب پارامترهای کنترل کننده میزان غیریکنواختی شبکه ترکها پیشنهاد شده است.