سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدمهدی عبداله زاده سنگرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-گرایش تبدیل انرژی، دانشگاه صنعت
علی اکبر رنجبر – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
قدیر اسماعیلی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک-گرایش تبدیل انرژی، دانشگاه صنعتی نوشیرو
مجید شاطری امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-گرایش تبدیل انرژی، دانشگاه صنعت

چکیده:

در این بررسی، جریان دوفازی و چند جزئی در ناحیه پیل سوختی غشا پلیمری مورد بررسی قرار گرفته است. فضای مدلسازی شامل کانال و لایه نفوذ گاز کاتدی و آندی میباشد. در این بررسی لایه کاتالیستی به صورت یک لایه بینهایت نازک در نظر گرفته شده است که واکنش شیمیایی در آن رخ میدهد. با در نظر گرفتن مکانیزمهای مختلف انتقال آب پیلهای سوختی پلیمری، معادلات بقای گونهها بر اساس روش دوفازی و چند جزئی، در نظر گرفته میشوند. با حل این معادلات تنها در راستای عمود بر غشا پلیمری تقریبی از توزیع کمیتهای مختلف بدست میآید. سپس با اضافه کردن اثرات تغییرات شرایط ورودی در راستای کانال، مدلسازی شبه دوبعدی مدنظر کامل میشود. نتایج بدست آمده با در نظر گرفتن سرعت بسیار بالای حل توانایی پیش بینی درست عملکرد پیلهای سوختی پلیمری را نشان داده است