سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی خلخالی – استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
فاطمه تقی زاده – کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده:

با توجه تقاضای روزافزون برای داشتن معلمان با کیفیت در سراسر جهان، از مراکز تربیت معلم انتظار می رود تا با استقرار شاخص ها و استانداردهای کیفی، کیفیت معلمان آینده را تضمین نمایند. هدف از این مقاله مدلسازی شاخص های کیفی نظام تربیت معلم ایران بود. نوع پژوهش از نوع پیمایشی بود. جامعه پژوهش را نخبگان سیستم تربیت معلم ایران تشکیل می دادند. نمونه این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند گزینش شدند. داده های اولیه با استفاده از پرسشنامه مبتنی بر روش دلفی گردآوری شدند. سپس داده های ثانویه بر مبنای مدلسازی ساختاری تفسیری و ماتریس های مربوطه گردآوری و تحلیل شدند. در نهایت ۱۸ شاخصکیفی برای یک سیستم تربیت معلم پیشنهاد و روابط آنها مدلسازی شد.