سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مقدی دراوانسیان – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه اصفهان
مسعود بهشتی – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی,دانشگاه اصفهان
اکبر ملک پور – استادیار گروه شیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مقاله به مطالعه ایزوترم وسینتیک جذب فلز کروم بر روی نانو ذرات گاما آلومینا پرداخته شده و اث ر پارامترهای مختلف مانندpHدما، غلظت اولیه و زمان مورد بررسی قرار گرفته است. ایزوترم جذب برای داده های تعادلی توسط مدل های ایزوترم لانگمویر، فرندلیخ و تمکین و سینتیک جذب، توسط مدل های شبه درجه یک، شبه درجه دو، مدلElovichو مدل نفوذ درون دانه ای مورد استفاده قرار گرفته است . ضریب همبستگی برای این مدلسازی ها نشان داده است که مدل لانگمو یر بیشترین تطابق را با داده های تعادلی داشته است و مدل شبه درجه دو ، مدل مناسب تری برای بیان سینتیک جذب می باشد.مدل شبه درجه یک وElovich نیز نسبت به مدل نفوذ درون دانه ای، تطابق بیشتری با داده ها ی آزمایشگاهی داشته اند