سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شیوا گرجیان – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
تیمور توکلی هشجین – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
محمدهادی خوش تقاضا – عضو هیات علمی گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در تحقیق حاضر، عملکرد یک شبکه پسانتشار خطاBP) جهت تخمین میزان رطوبت میوه زرشک Berberis Vulgaris در طول فرآیند خشک شدن مورد بررسی قرار گرفت. عوامل موثر بر فرآیند خشک شدن نظیر پیشتیمار (شوک حرارتی و امولسیون ۶% کربنات پتاسیم + ۳% روغن زیتون و نمونه بدون پیشتیمار)، دمای هوای ورودی به خشککن T3= 80 T2=70 ،T1=60 درجه سلسیوس)، سرعت هوای ورودی به خشککن V1=0/3 V3= 1 V2=0/5 متر بر ثانیه) و زمان به عنوان ورودی و میزان رطوبت به عنوان خروجی شبکه عصبی در نظر گرفته شدند چندین پارامتر موثر بر عملکرد شبکه نظیر نوع الگوریتم یادگیری، نرخ یادگیری، ضریب مومنتم، تعداد لایههای پنهان، تعداد نورونها در هر لایه پنهان و نوع تابع فعالسازی جهت بهبود عملکرد شبکه مورد بررسی قرار گرفتند بهترین الگوریتم یادگیری لونبرگ-مارکوارت با کمترین مقدار خطا MSE) انتخاب شد