سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه سیفی مزرعه نو – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
پریسا نائیجی –
فرشاد ورامینیان – دانشیار دانشگاه سمنان

چکیده:

دراین تحقیق سینتیک تشکیل ساختار H هیدرات با متیل سیکلوهگزان بررسی شده است ساختارH به دلیل ظرفیت ذخیره سازی بالاتر و فشارتشکیل پایین تر از ساختارهای دیگر بهتر است مدلسازی سینتیک تشیکل بلورهای هیدرات درفرایند حجم ثابت با روش مسیر ترمودینامیکی طبیعی درسینتیک واکنشهای شیمیایی انجام شده است این روش ازنیرومحرکه ترمودینامیکی استفاده می کند و از دیدگاه ماکروسکوپی به مساله می نگرد مشاهده می شود که نتایج بدست آمده ازمدل به خوبی با نتایج تجربی سازگار است همچنین پارامترهای مدل دردماهای عملیاتی متفاوت محاسبه شده اند نتایج نشان میدهد که این پارامترها تابع دما می باشند و نمودار فشاربرحسب زمان برای متیل سیکلوهگزان نتیجه می دهد که ساختار H هیدرات با متیل سیکلوهگزان دو مرحله ای شده است.