سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آسیه قانع – دانشجوی کارشناسی ارشد
فرهاد خراشه – استاددانشگاه صنعتی شریف
محمد کاظمینی – استاددانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین مقاله ازفرایندهای موجود جهت ارتقا کیفیت برشهای سنگین نفتی میتوان به تبدیل کاتالیستی درحضوره یدروژن (hydroconversion اشاره نمود دراین فرایند که معمولادرمحدوده دمایی ۴۴۰ درجه تا ۴۷۰درجه صورت میگیرد شکست حرارتی خوراکهای سنگین منجر به تولید محصولات سبکتر می شود تشکیل کک دراثرواکنشهای ثانویه رادیکالهای حاصل ازشکست ترکیبات سنگین خوراک صورت میگیرد نقش اصلی کاتالیست درپایدار نمودن رادیکالهای شکست حرارتی ترکیبات سنگین خوراک می باشد هدف از اجرای این پروژه ارایه یکمدل سینتیکی جهت پیش بینی توزیع محصولات درفرایند (hydroconversion و همچنین میزان کک تولیدی می باشد مدل سینتیکی پیوسته با ۵ پارامتر قابل تنظیم برای توضیح واکنش هیدروکرکینگ به کار می رود.