سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین آتشی – گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شهید نیکبخت دانشگاه سیستان و بلوچست
علی مهربان خو –
علی اکبر میرزایی – گروه شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

امروزه کاهشذخیره نفت خام و نوسانات شدید قیمت حاملهای انرژی سبب شده تا کشورها به دنبال جایگزینی برای تامین انرژی مورد نیاز خود باشند دراین بین سنتز فیشر -تروپش بخصوص در بین کشورهایی که دارای منابع چشمگیر زغال سنگ وگاز طبیعی هستند بسیار رواج یافته است دراین تحقیق مکانیزم و سینتیک حاکم بر سنتز فیشرتروپش حاصل از کاتالیست آهن – منگنز تهیه شده به روش تلقیح مورد بررسی قرارگرفته است و بهترین معادله سرعت ودرنتیجه مکانیسم مناسب برای واکنش هیدروژناسیون منوکسید کربن بدست آمدها ست تحقیقات انجام شده شامل سه مرحله تئوری آزمایشگاهی وآماری است درمرحله تئوری انواع مکانیسم ها و مدلهای سینتیکی ناشی از این مکانیسم ها بررسی و استخراج گردید. در بخش آزمایشگاهی کاتالیست آهن – منگنز به روش تلقیح در شرایط بهینه تولید ساخته شد و در یک میکروراکتور بستر ثابت مورد تستهای سینتکی قرارگرفت. داده های سینتیکی بدست آمده در مرحله سوم بوسیله نرم افزارهای Polymath MATLAB درمدلهای بدست آمده در مرحله اول رگرسیون غیرخطی شد برای مقایسه مدلها و انتخاب بهترین مدل از شاخصهای آماری ارایه شده درنرم افزار Polymath استفاده شد.