سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه ناصری – دانشجوی کارشناسی ارشد
فرهاد خراشه – استاددانشگاه صنعتی شریف
آسیه قانع – دانشجوی کارشنسای ارشد
فاطمه ناصری –

چکیده:

فرایند فیشر – تروپس FT ازجمله فرایندهای مهم درتبدیل گاز به مایع GTL میب اشد دراین فرایندگاز سنتز به ترکیبات هیدروکربنی تبدیل می شود بسته به نوع کاتالیست مورد استفاده و شرایط عملیاتی فرایند ترکیبات پارافینی سنگین WAX ازجمله محصولات مهم این فرایند می باشد این محصولات سنگین پارافینی را میتوان درفرایندهای هیدروکراکینگ کاتالیستی به محصولات مناسب سبکتر جهت تولید سوخت دیزل و بنزین تیدیل نمود هدف از اجرای این پژوهش توسعه مدلهای سینتیکی مناسب جهت توصیف فرایند هیدروکراکینگ پارفینهای سنگین تولیدی فرایند fT به م حصولات سبکتر می باشد در این راستا مدلهای پایه ای مبتنی برمکانیزم واکنش و نیز مدلهای توده ای و پیوسته مورد بررسی و عملکرد آنها با استفاده از داده های موجود درمراجع مورد ارزیابی قرارگرفته اند.