سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم کرم الدین – دانشجوی دکتری
فرشاد ورامینیان – دانشیار دانشگاه سمنان

چکیده:

یکی ازکاربردهای مهم هیدرات گازی مبردها درفرایندهای جداسازی و بطورویژه حذفنمکهای حل شده درآب درحین تشکیل هیدرات است دراین تحقیق آزمایشهای تشکیل هیدرات مبرد R141b دی کلروفلوئورواتان درشرایط فشار ثابت و درسه دمای اولیه ۲۷۳/۱۵و۲۷۵/۱۵و۲۷۷/۱۵ کلوین انجام شده و نمودار تغییرات دمایی بدست آ»ده است همچنین به منظور بررسی تاثیر بازدارندگی نمک برفرایند رشد هیدرات آزمایشها با درصدهای مختلف ۱و۴و۶درصد وزنی ازنمک کلرید سدیم دردمای اولیه ۲۷۳/۱۵ کلوین نیز انجام شده است نتایج نشان میدهد که دردماهای کمتر و غلظت های پایین تر نمک نیروی محرکه و از آن رو سرعت تشکیل بیشتر است همچنین نمودار تغییرات سینتیکی بدست آمده از رشد هیدرات با استفاده از مدل تمایش شیمیایی پیش بینی شده اند.