سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فتح ا…. امی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس – دانشکد فنی و مهندسی گروه هوافضا
سمیرا حق شناس کاشانی – کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس – دانشکد فنی و مهندسی گروه هوافضا

چکیده:

در این مقاله سیستم پیشران پیل سوختی پلیمری برای یک وسیله نقلیه طراحی و مدلسازی شده است. مدلسازی نیمه تجربی این سیستم در محیط سیمولینک متلب صورت گرفته است. ابتتدا سیستم پیل سوختی پلیمری مورد نیاز یک وسیاه با دامنه توان مشخص طراحی شده و با مشخص شدن اجزاء ، بکار رفته در آن معادلات حاک شامل معادلات الکتروشیمیایی و حرارتی-سیالاتی به صورت کلی برای اجزای مختلف سیستم استخراج و مدلسازی شده است و به گونه ای که مدل توسعه یافته قادر به تعیین پارامترهای ترمودینامیکی و الکتروشیمیایی در شرایط عملکردی مختلف می باشد. علاوه بر اسنک پیل سوختی ، اجزای جانبی و زیرسیستمهای مورد نیاز برای کارکرد همراه اسنک در مدلسازی لحاظ شده است. نتایج حتصل از شبیه سازی با مقادیر تجربی سازگاری قابل قبولی دارد. در این مفاله نتایج مدلسازی مشخصا برای بررسی وابستگی راندمان سیستم به دمای عملکرد و پاسخ گذاری سیستم در استارت سرد پیا سوختی بررسی می شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که راندکان ماکزیمم و همچنین ماکزیمم توان قابل دسترس با کاهش دما کاهش می باشد. همچنین نتایج بررسی استارت سرد سیستم ، نشان می دهد که سیستم تا ریده به دمای عملکرد مناسب قادر به تامین توان مورد نیاز نمی باشد.