سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن قدسی پور – استاددانشگاه امیرکبیر
سیدمحسن آزاد – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع
حمید احمدی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

دراین مقاله برآنیم تاضمن شناسایی عوامل موثربرسیستم های نوآوری ملی NIS با استفاده ازابزارهای نوینی مانند سیستم های چندعاملی MAS و پویایی های سیستم SD به یک ساختار تصمیم گیری گسترده دست یابیم تا ازاین رهگذر به اتخاذ بهترین سیاست ها درجهت بهره گیری هرچه بیشتر ازفناوری درمسیر ارتقای ثروت ملی بپردازیم دراین زمینه عوامل مختلفی اعمل ازدانشگاه ها و مراکز پژوهشی و مراکز تحقیق و توسعه و پیمانکاران و سیاستگذاران علم و فناوری و مدیران تکنولوژی مدلسازی شده اند و درجهت بهینه سازی ارزش افزوده مدل زنجیره تامین نوآوری تلاش شده است پرواضح است که به هنگام ارایه یک مدل تصمیم گیری گسترده عوامل تصادفی بسیارزیادی رخ خواهد نمود که از آن جمله می توان به روابط بین املل امکانات و تجهیزات قوانین وضع شده سرمایه گذاری درهریک از بخشها وضعیت نیروی انسانی و نیاز بازار و مشتریان ازبخشهای مختلف زنجیره تامین نوآوری اشاره نمود.