سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید شهابی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سیدعلی نبوی نیاکی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
غلامحسن رضایی – نیروگاه شهید سلیمی نکا

چکیده:

در این مقاله سیستم محدود کننده زیرتحریک UEL) واحدهای حرارتی نیروگاه نکا مدلسازی شده و نحوه عملکرد آن و تعامل آن با پایدارساز سیستم قدرت مورد بررسی قرار گرغته است. به منظور انجام این مطالعات، ابتدا دادههای مورد نیاز برای مطالعات دینامیکی واحدها استخراج و سپس برای مدلسازی و مطالعات سیستم تحریک استاتیکی به همراه سیستم محدود کننده زیرتحریک و پایدارساز سیستم قدرت مورد استفاده قرار گرفت. مدل غیرخطی سیستم توربین-ژنراتور نیروگاه نکا به همراه سیستم تحریک استاتیکی، سیستم محدود کننده زیرتحریک و پایدارساز سیستم قدرت برای مطالعات حوزه زمانی با استفاده از نرمافزار PSCAD/EMTDC توسعه داده شد. مطالعات نوسانات فرکانس پایین و رفتار سیستم تحریک با سیستم پایدارسازقدرت بررسی گردید. با استفاده از این مدل، مطالعات جامعی جهت بررسی رفتار دینامیکی واحدها صورت گرفت. ارزیابی عملکرد محدود کننده زیرتحریک هر واحد، تحت شرایط مختلف بهرهبرداری، مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گرفت. یکی دیگر از مواردی که مطالعات آن ضروری تشخیص داده شد بررسی تعامل سیستم محدود کننده زیرتحریک با پایدارساز قدرت بود که این مطالعات برای واحدهای با سیستم تحریک قدیم و جدید و تحت شرایط مختلف بهرهبرداری مورد ارزیابی قرار گرفتند و تداخل نامطلوبی مشاهده نگردید.