سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر اسدی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
سعید فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

جهت حفظ و توسعه پایدار یک جامعه، مدیریت و توجه به منابع آب زیرزمینی یکی از مهمترین عوامل میباشد که تهیه مدلهای ریاضی تا حدودی میتواند رفتارهای مدیریتی جامع منابع آب زیرزمینی را ارائه نماید. در این تحقیق با استفاده ازمدلسازی سیستم جریان آب زیرزمینی و کد کامپیوتری MODFLOW مدل سیستم جریان آبخوان دشت همدان – بهار تهیه گردیده است. جهت ساخت مدل مفهومی آبخوان اصلی دشت، از دادهها و اطلاعات موجود منطقه مورد مطالعه،استفاده شد. در همین راستا از دادههای سطح آب مهرماه ۱۳۸۷ در حالت پایدار، و آبانماه ۱۳۸۷ تا مهرماه ۱۳۸۸ در حالت ناپایدار برای واسنجی مدل استفاده گردید. جهت واسنجی مدل از کد کامپیوتری PEST استفاده شد.در مرحله بعد، مدل با استفاده از داده و اطلاعات سال آبی ۸۹-۱۳۸۸ مورد صحت سنجی قرار گرفت. بعد از تأیید صحت مدل تهیه شده، وضعیت سطح تراز آب منطقه، مورد پیش بینی قرار گرفت. در نهایت نیز با استفاده از روشی نوین جهت تحلیل روند هیدروگراف معرف سطح آب، وضعیت سطح تراز آبی دشت، مورد ارزیابی قرار گرفت و یک وضعیت بحرانی برای منطقه تعیین گردید. نتایج تحقیق نشان میدهد که سطح آب زیرزمینی منطقه، در سال آبی ۹۳-۱۳۹۲ وارد وضعیت بحرانی خواهد شد و چنانچه اقدامات مدیریتی مناسبی در این ارتباط صورت نگیرد وضعیت منطقه به حالت بحرانی تبدیل خواهد شد.