سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پیام مجرد – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت
عزت الله کاظم زاده – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
بیتا ارباب – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

دراین تحقیق تلاش براین است مدلسازی استاتیک تخلخل سازند داریان دریکی از میادین خلیج فارس مورد بررسی قرارگیرد که مدلسازی این میدان با درنظر گرفتن هتروژنی بالا به منظور پیشگویی میزان و توزیع تخلخل براساس روشهای زمین آماری eostatistics ایجاد شده است بدین منظور برای ساختن مدل استاتیک میدان از داده های ورودی ۱۸ چاه استفاده گردید که با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی نوترون دانسیته پرتوگاما GR سنگ شناسی این سازند سنگاهک تعیین گردید و سپس برای میانگین گیری داده های ورودی تخلخل از روش میانگین گیری Scal ( e up حسابی استفاده شد سپس برای آنالیز کردن داده های ورودی پس از حذف روند داده ها TREND با توجه به نحوه قرارگیری داده های ورودی نمودارهای Spherical یا کروی برای واریوگرافی انتخاب گردید سپس برای انجام مدل پتروفیزیکی که پس از واریو گرافی انجام می شود روش GRFS و یا تابع شیبه سازی تابع تصادفی گوسی که تاکنون کمتردرمدلسازی پتروفیزیکی استفاده شده انتخاب گردید.