سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حشمت الله بهمنی قائد – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
پرویز معارف وند – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛

چکیده:

[توضیح سیویلیکا: تصاویر و جداول در متن اصل ناقص می باشند] معدن روباز مسمیدوک در ۴۲ کیلومتری شمالشرق شهرستان شهربابک، از توابع استان کرمان جای گرفته است. در این پژوهش، امکان بهینهسازی شیب دیواره نهایی معدن مذکور با استفاده از نرمافزار۳DEC بررسی شده است. برای این منظور، پساز جمعآوری دادههای مورد نیاز برای تحلیل پایداری، ابتدا توپوگرافی و هندسه مدل ساخته شده سپساز بین ناپیوستگیهای موجود، درزههای اصلی تعیین و وارد مدل شده است. با استفاده از خواصمقاومتی حاصل از مطالعات قبلیروی معدن، پایداری شیب فعلی ( ۳۷٫۵ درجه) بررسی شده است. در مرحله بعد، با استفاده از خواصحاصل از آزمایشهای انجام شده توسط نگارنده، سه تحلیل پایداری روی شیب فعلی، و دو شیب ۴۰ و ۴۳ درجه برای تراز نهایی معدن ( ۲۳۰۰ متر) به صورت سهبعدی انجام شده است. نتایج نشان داد که شیب فعلی معدن به طور کلی پایدار است ولی در برخی نواحی لغزشهای محلی رخ میدهد. همچنین مشخصشد که با افزایششیب نهایی معدن به ۴۰ و ۴۳ درجه، جابجایی افقی و مناطق پلاستیک در قسمتهای غربی و جنوبی پیت معدن افزایشپیدا خواهد کرد اما در نهایت شیب به پایداری میرسد.